History of Relation  8590110


  1 2 3 4 5
  2018-08-24T11:26:45Z 2018-08-24T16:52:42Z 2018-12-10T19:45:40Z 2020-11-05T03:53:43Z 2020-11-05T15:10:20Z
Primitive Info
User Marc Konjuhi Garmin-User Marc Konjuhi ZeLonewolf ZeLonewolf
Visible True True True True True
Changeset 61952881 61964846 65354747 93571473 93610783
Tags
admin_level 9 9
boundary administrative administrative religious religious
name Zonë e Veçantë e Mbr Zonë e Veçantë e Mbr Zonë e Veçantë e Mbr Zonë e Veçantë e Mbr Zonë e Veçantë e Mbr
name:en Special Protective Z Special Protective Z Special Protective Z Special Protective Z Special Protective Z
name:sq Zonë e Veçantë e Mbr Zonë e Veçantë e Mbr Zonë e Veçantë e Mbr Zonë e Veçantë e Mbr Zonë e Veçantë e Mbr
name:sr Specijalni Zaštićeni Specijalni Zaštićeni Specijalni Zaštićeni Specijalni Zaštićeni Specijalni Zaštićeni
protect_class 22 22 22 22
protection_title protected_site protected_site protected_site Protected Site protected_site
type boundary boundary boundary boundary boundary
historic yes
Members
619417703 -          
5853496047 - label          
619417703 - outer